دسامبر 21, 2019

شناسایی نبشی ها

  #شناسایی نبشی ها   نبشی ها براساس دو پارامتر زیر دسته بندی و شناسایی میشوند: 1_اندازه بال ها 2_ ضخامت مثلا اگر با ابعاد  ۴۰*۴۰*۴ […]