کاربرد پروفیل کامپوزیتی
پروفیل چیست؟
مارس 10, 2020
لوله مبلی ساب
لوله مبلی چیست؟
آگوست 25, 2020

نحوه محاسبه قیمت لوله مبلی

شاید محاسبه و درک قیمت وزنی یا طولی لوله مبلی برای همه ی مشتریان آسان نباشد. از این رو طی لیستهای زیرین به شما کمک می کنیم تا به برداشتی کلی درباره قیمت این محصولات ما برسید.

توجه بفرمایید قیمتهای درج شده بطور مثال و نمونه بوده و جهت دریافت قیمتهای رسمی و به روز با شماره  تماس 62719 حاصل فرمایید.

جدول شماره1

ردیفنوع لوله مبلیوزن شاخهقیمت هر کیلو
1 10 ضخامت 0/4 میلیمتر0/58kg25710 تومان
2 10 ضخامت 0/65 میلیمتر0/94kg21710 تومان
310 ضخامت 0/7 میلیمتر1/02kg21710 تومان
4 10 ضخامت 0/8 میلیمتر1/16kg21710 تومان
5 10 ضخامت 0/9 میلیمتر1/31kg21710 تومان
610 ضخامت 1 میلیمتر1/46kg21710 تومان
7 13 ضخامت 0/5 میلیمتر0/94kg24560 تومان
8 13 ضخامت 0/6 میلیمتر1/13kg21660 تومان
913 ضخامت 0/65 میلیمتر1/23kg21060 تومان
1016 ضخامت 0/5 میلیمتر1/16kg24530 تومان
1116 ضخامت 0/6 میلیمتر1/4kg21630 تومان
12 16 ضخامت 0/9 میلیمتر2/1kg21030 تومان
1316 ضخامت 1 میلیمتر2/33kg21030 تومان
14 18 ضخامت 0/7 میلیمتر1/83kg21010 تومان
15 18 ضخامت 0/8 میلیمتر2/1kg21010 تومان
1620 ضخامت 0/4 میلیمتر1/16kg25010 تومان
1720 ضخامت 0/5 میلیمتر1/46kg24510 تومان
1820 ضخامت 0/6 میلیمتر1/75kg21610 تومان
1920 ضخامت 0/7 میلیمتر2/04kg21010 تومان
2020 ضخامت 0/8 میلیمتر2/33kg21010 تومان

 

در ادامه با لیست قیمت برخی از  سایزها و ضخامتهای مختلف لوله مبلی آشنا می شوید.

 

جدول شماره2

ردیفنوع لوله مبلیوزن شاخهقیمت هر کیلو
120 ضخامت 0/9 میلیمتر0/58kg21010 تومان
2 20 ضخامت 1 میلیمتر2/92kg21010 تومان
320 ضخامت 1/25 میلیمتر3/65kg21010 تومان
4 20 ضخامت 1/4 میلیمتر4/08kg21010 تومان
5 20 ضخامت 1/8 میلیمتر5/25kg21010 تومان
622 ضخامت 0/7 میلیمتر2/24kg21010 تومان
7 22 ضخامت 0/8 میلیمتر2/56kg21010 تومان
8 22 ضخامت 1میلیمتر3/85kg21010 تومان
922 ضخامت 1/2 میلیمتر3/85kg21010 تومان
1022 ضخامت 1/4 میلیمتر4/49kg21010 تومان
1125 ضخامت 0/5 میلیمتر1/82kg24510 تومان
12 25 ضخامت 0/6 میلیمتر2/19kg21610 تومان
1325 ضخامت 0/7 میلیمتر2/55kg21030 تومان
14 25 ضخامت 0/8 میلیمتر2/92kg21010 تومان
15 25 ضخامت 1 میلیمتر3/65kg21010 تومان
1625 ضخامت 1/15 میلیمتر4/19kg21010 تومان
1725 ضخامت 1/25 میلیمتر4/56kg21010 تومان
1825 ضخامت 1/5 میلیمتر5/47kg21010 تومان
1928 ضخامت 0/7 میلیمتر2/86kg21010 تومان
2028 ضخامت 0/8 میلیمتر3/27kg21010 تومان

 

جدول شماره 3

ردیفلوله مبلیوزن شاخهقیمت هر کیلو
1 لوله مبلی 28 ضخامت 1/25 میلیمتر5/11kg21010 تومان
2 لوله مبلی 32 ضخامت 0/7 میلیمتر3/27kg21010 تومان
3 لوله مبلی 32 ضخامت 0/8 میلیمتر3/73kg21010 تومان
4 لوله مبلی 32 ضخامت 0/9 میلیمتر4/2kg21010 تومان
5 لوله مبلی 32 ضخامت 1/15 میلیمتر5/37kg21010 تومان
6 لوله مبلی 32 ضخامت 1/6 میلیمتر7/47kg21010 تومان
7لوله مبلی 32 ضخامت 2 میلیمتر9/34kg21010 تومان
8 لوله مبلی 35 ضخامت 0/8 میلیمتر4/08kg21010 تومان
9 لوله مبلی 35 ضخامت 0/9 میلیمتر4/59kg21010 تومان
10 لوله مبلی 35 ضخامت 1 میلیمتر5/11kg21010 تومان
11لوله مبلی 35 ضخامت 1/25 میلیمتر6/38kg21010 تومان
12لوله مبلی 35 ضخامت 1/5 میلیمتر7/66kg21010 تومان
13لوله مبلی 38 ضخامت 0/7 میلیمتر3/88kg21010 تومان
14لوله مبلی 38 ضخامت 0/8 میلیمتر4/43kg21010 تومان
15 لوله مبلی 38 ضخامت 0/9 میلیمتر4/99kg21010 تومان
16 لوله مبلی 38 ضخامت 1 میلیمتر5/54kg21010 تومان
17لوله مبلی 38 ضخامت 1/25 میلیمتر6/93kg21010 تومان
18لوله مبلی 38 ضخامت 1/4 میلیمتر7/76kg21010 تومان
19لوله مبلی 38 ضخامت 1/5 میلیمتر8/32kg21010 تومان
20 لوله مبلی 38 ضخامت 2 میلیمتر11/09kg21010 تومان

 

جدول شماره 4

ردیف
لوله مبلیوزن شاخهقیمت هر کیلو
1لوله مبلی 42 ضخامت 0/7 میلیمتر4/29kg21010 تومان
2لوله مبلی 42 ضخامت 0/8 میلیمتر4/9kg21010 تومان
3لوله مبلی 42 ضخامت 0/9 میلیمتر5/51kg21010 تومان
4لوله مبلی 42 ضخامت 1 میلیمتر6/13kg21010 تومان
5لوله مبلی 42 ضخامت 1/1 میلیمتر6/74kg21010 تومان
6لوله مبلی 42 ضخامت 1/25 میلیمتر7/66kg21010 تومان
7لوله مبلی 42 ضخامت 1/5 میلیمتر9/19kg21010 تومان
8لوله مبلی 45 ضخامت 0/8 میلیمتر5/25kg21010 تومان
9لوله مبلی 45 ضخامت 0/9 میلیمتر5/91kg21010 تومان
10لوله مبلی 45 ضخامت 1 میلیمتر6/57kg21010 تومان
11لوله مبلی 45 ضخامت 1/15 میلیمتر7/55kg21010 تومان
12لوله مبلی 45 ضخامت 1/2 میلیمتر7/88kg21010 تومان
13لوله مبلی 45 ضخامت 1/25 میلیمتر8/21kg21010 تومان
14لوله مبلی 45 ضخامت 1/5 میلیمتر9/85kg21010 تومان
15لوله مبلی 48 ضخامت 0/9 میلیمتر6/3kg21010 تومان
16لوله مبلی 48 ضخامت 1 میلیمتر7kg21010 تومان
17لوله مبلی 48 ضخامت 1/1 میلیمتر7/7kg21010 تومان
18لوله مبلی 48 ضخامت 1/25 میلیمتر8/76kg21010 تومان
19لوله مبلی 48 ضخامت 1/5 میلیمتر10/51kg21010 تومان
20لوله مبلی 50 ضخامت 0/8 میلیمتر5/84kg21010 تومان

 

جدول شماره 5

 

ردیفلوله مبلیوزن شاخهقیمت هر کیلو
1لوله مبلی 50 ضخامت 1 میلیمتر7/3kg21010 تومان
2لوله مبلی 50 ضخامت 1/25 میلیمتر9/12kg21010 تومان
3لوله مبلی 50 ضخامت 1/3 میلیمتر9/49kg21010 تومان
4لوله مبلی 50 ضخامت 1/5 میلیمتر10/95kg21010 تومان
5لوله مبلی 50 ضخامت 2 میلیمتر14/6kg21010 تومان
6لوله مبلی 54 ضخامت 1/25 میلیمتر9/85kg21010 تومان
7لوله مبلی 54 ضخامت 1/4 میلیمتر11/03kg21010 تومان
8لوله مبلی 54 ضخامت 1/5 میلیمتر11/82kg21010 تومان
9لوله مبلی 60 ضخامت 0/7 میلیمتر6/13kg21010 تومان
10لوله مبلی 60 ضخامت 0/8 میلیمتر7kg21010 تومان
11لوله مبلی 60 ضخامت 0/9 میلیمتر7/88kg21010 تومان
12لوله مبلی 60 ضخامت 1 میلیمتر8/76kg21010 تومان
13لوله مبلی 60 ضخامت 1/25 میلیمتر10/95kg21010 تومان
14لوله مبلی 60 ضخامت 1/4 میلیمتر12/26kg21010 تومان
15لوله مبلی 60 ضخامت 1/5 میلیمتر13/14kg21010 تومان
16لوله مبلی 63/5 ضخامت 1/25 میلیمتر11/58kg21010 تومان
17لوله مبلی 63/5 ضخامت 1/5 میلیمتر13/9kg21010 تومان
18لوله مبلی 76 ضخامت 0/9 میلیمتر9/98kg21010 تومان
19لوله مبلی 76 ضخامت 1/25 میلیمتر13/87kg21010 تومان
20لوله مبلی 76 ضخامت 1/4 میلیمتر15/53kg21010 تومان

 

متذکر می گردد این قیمتها بعنوان مثال جهت مقایسه و تعیین قیمت وزنی و طولی لوله مبلی درج گردیده و رسمیت و استنادی ندارد. لطفا جهت اخذ قیمت با شماره تماس گروه فروش تماس بگیرید:

تلفن ویژه: 62719

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *